Förslag på krafttag för ökad psykisk hälsa

Regeringen har fått ett förslag på sitt bord för en nationell strategi för psykisk hälsa. Ambitionen är att hela samhället ska jobba mot samma vision. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter tagit fram fyra målsättningar för de kommande tio åren.

”Det handlar om livet” heter förslaget till nationell strategi som lämnas till regeringen den 1 september. Syftet är att stärka arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt förbättra livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa.

– Vi kommer att behöva hjälpas åt hela samhället, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell på pressträffen.

Förbättrad psykisk hälsa för alla

Förslaget innehåller fyra övergripande mål och sju delmål. De fyra målen är:

  1. En förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen
  2. Färre liv förlorade i suicid
  3. Minskad ojämlikhet i psykisk hälsa
  4. Minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd.

Enligt Folkhälsomyndigheten är tanken att konkreta insatser ska kopplas till målen, efter att strategin antagits.

Samarbete mellan myndigheter

Arbetet är historiskt då så många myndigheter samverkat om att ta fram gemensamma mål för befolkningens psykiska hälsa och för att förebygga självmord. Bland de 26 statliga myndigheterna som står bakom förslaget finns Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Migrationsverket och Statens skolverk.

Kommentar RSMH

Utöver myndigheterna har många andra aktörer varit involverade i arbetet, såsom representanter från kommuner, regioner, organisationer och föreningar från civilsamhället, bland dem RSMH.

En första kommentar till strategin finns från RSMH:s förbundsstyrelseledamot Jenny Wetterling på RSMH-bloggen

Politik för psykisk hälsa

Strategin är initierad av den före detta nationella samordnaren för psykisk hälsa, Kerstin Evelius. Läs intervjun om hennes tankar om vad staten kan spela för roll för en bättre psykisk hälsa i en intervju från Revansch från 2022: ”I framtiden har Sverige en ny politik för psykisk hälsa”

 


Fakta: Myndigheter som har ingått i arbetet med Det handlar om livet

Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för arbetsmiljökunskap , Myndigheten för delaktighet (MFD), Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Sametinget, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Statens institutionsstyrelse (SIS), Statens medieråd, Statens skolverk, Trafikverket, Vetenskapsrådet, Vinnova.

Nyheterna i september i Revansch finns inlästa här

Text Anna Morin Foto Folkhälsomyndigheten: Lena Katarina Johansson och Linnea Linderholm