Stora brister i psykiatrisk tvångsvård enligt ny rapport

Psykiatrisk tvångsvård upplevs som otrygg och gör att tidigare patienter undviker att söka hjälp igen. Kvinnor upplever tvångsvården som sämre än män. Det är resultaten i en rapport från Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.

Patienter inom tvångsvården har i många fall starkt negativa upplevelser av vårdformen. Det visar undersökningar som organisationen NSPH genomfört på uppdrag av Socialstyrelsen och regeringen. I intervjuer beskriver patienterna att tvångsvården kunnat undvikas om de fått hjälp tidigare, att de känt sig otrygga under tvångsvården och att de drar sig för att söka psykiatrisk vård igen.

Negativa upplevelser av tvångsvård

I en ny rapport redovisar Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, en förening där en av medlemmarna är Riksförbundet för Social Mental Hälsa, RSMH, resultaten från sina undersökningar av patienters och anhörigas upplevelser av tvångsvård.

NSPH konstaterar att psykiatrisk tvångsvård skadar patienternas förtroende för psykiatrin snarare än att motivera dem, att kvinnor har genomgående en mer negativ upplevelse av tvångsvård och det finns en generell brist på delaktighet och hälsofrämjande åtgärder.

Man hade kunnat undvika tvångsvård om man tagit hand om mig ordentlig från början.

”Man hade kunnat undvika tvångsvård om man tagit hand om mig ordentlig från början: Jag åkte till psykakuten flera gånger. Då hade man kunnat motivera mig att läggas in frivilligt”, säger en av de tidigare patienterna i rapporten.

Kvinnors upplevelser av tiden i psykiatrisk tvångsvård är mer negativa än mäns. Fler kvinnor känner sig otrygga på avdelningen och upplever att kommunikationen med personalen fungerar dåligt.

Självvald inläggning lyckas bättre

De positiva omdömen som patienter ger handlar bland annat om att gå från tvångsvård till en god relation med öppenvården och funktioner som boendestöd.

– Rapporten visar att det fortsatt finns mycket som behöver förbättras inom den psykiatriska tvångsvården. Samtidigt kan vi också konstatera att det finns arbetssätt som skulle kunna bidra till en sådan utveckling. Ett exempel är självvald inläggning, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH i ett pressmeddelande.

Patienter med självvald inläggning har enligt NSPH:s undersökning lyckats vända en negativ spiral av ohälsa och icke hjälpsam vård till något positivt. Närmare hälften av patienterna som fått tillgång till vårdformen beskriver att deras psykiska hälsa har blivit ganska bra eller mycket bra.

”Utveckla tillsammans med patienter och anhöriga”

NSPH har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört två undersökningar under perioden 2021–2022. Erfarenheter från patienter och anhöriga om psykiatrisk tvångsvård och självvald inläggning har samlats in.

– Baserat på resultatet från de här två undersökningarna kan vi på NSPH konstatera att den psykiatriska vården får bättre effekt för patienterna om det skapas en känsla av jämlikt samarbete mellan patienter och personal. Här ser vi att psykiatrin behöver ta hjälp från patienter och anhörigas för att utvärdera och fortsätta utveckla vårdens insatser, säger Conny Allaskog.


Länk till rapporten: Tvångsvård och självvald inläggning – En rapport om patienters och anhörigas upplevelser av två olika vårdformer i psykiatrin

Nyheterna i september i Revansch finns inlästa här

Text Anna Morin Foto Montage: Revansch. Foto: Anna Morin samt NSPH

Relaterade artiklar