Ändra lagen – rusta elevhälsan med kuratorer

RSMH skriver tillsammans med Ångestpodden om vikten av skolkuratorer.

Vad krävs för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag? En framgångsfaktor är en trygg miljö för alla elever. Det kräver att skolan har omfattande verktyg att arbeta förebyggande med hälsa, och direkt erbjuder elever som drabbas av psykisk ohälsa hjälp. Där är vi inte idag. Kampanjen ”Tre minuter” vill att skolkuratorn har tid för varje barn och ungdom. Det är ett initiativ av Ångestpodden och något som Riksförbundet för Social och Mental Hälsa skriver under på.

Idag har varje elev tillgång till sin skolkurator tre minuter per vecka i snitt, och varje kurator ansvarar för tusen elever. Det visar Ångestpoddens enkätundersökning 2022, baserat på två undersökningar med 1 172 svar som omfattar situationen för 14 000 elever i grund- och gymnasieskolan. Hälften av de svarande var kuratorer och hälften elever.

Många skolkuratorer vittnar även om att det förebyggande arbetet för att främja den psykiska hälsan ständigt blir åsidosatt. De beskriver sitt arbete som akutstyrt och den vanligaste arbetsuppgiften handlar om att släcka bränder.

RSMH Unga vill se en skola som bryter stigma.

I nätverket RSMH Unga samlas ungdomar med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. RSMH Unga vill se en skola som bryter stigma och vågar prata om psykisk ohälsa med personal och elever, och som lär barn och unga vilka rättigheter de har när de mår dåligt. Varje elev ska känna sig sedd och få det stöd den behöver, inte minst vid stress eller mobbning. Tidiga insatser vid psykisk ohälsa minskar lidandet, kan förebygga en allvarlig psykisk ohälsa och räddar liv.

Skollagen säger att det i elevhälsan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator. Men det finns ingen närmare beskrivning av vad »tillgång till« faktiskt innebär, det är upp till varje huvudman att göra sin egen tolkning.

Vi kräver en ändring av skollagen.

Vi kräver en ändring av skollagen. Vi vill att det införs ett maxtak på 400 elever per skolkurator. Ett förslag som ligger i linje med rekommendationen från den statliga utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven”. Kostnaden blir omkring 850 miljoner kronor per år. Förslaget innebär en rimligare situation på skolorna, och att elevhälsan blir mer jämlik över hela landet.

Politik för psykisk hälsa är något Sverige behöver satsa mer på. Alla elever ska ha rätt till tillräcklig och god elevhälsa. Vi kommer med ett konkret förslag – nu ligger stafettpinnen hos er, de politiska partierna i riksdagen.

Ida Höckerstrand, Ångestpodden

Sofie Hallberg, Ångestpodden

Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande RSMH

Krönika från Revansch nummer 4/2022