Höj statsbidraget!

Krönika från RSMH: I mer än 55 år har RSMH kämpat för att mänskliga rättigheter ska gälla även för människor med psykisk ohälsa. Mycket har hänt under de åren och det finns åtskilliga frågor och områden där vi kan känna oss stolta över hur vi har varit med och påverkat utvecklingen.

Det finns emellertid mycket kvar för RSMH att kämpa för. Den kampen handlar om att människor med psykisk ohälsa ska ha rätt till ett värdigt liv och grundläggande mänskliga rättigheter, att brukarna ska ha inflytande över sin egen vård och att övergrepp och obefogat tvång inom vården måste upphöra.

En förutsättning för RSMH:s arbete är det statsbidrag som årligen betalas ut till handikapporganisationer. Statsbidraget finns för att stödja utvecklingen av ett samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, ska kunna förbättra sina levnadsvillkor. Statsbidraget har emellertid inte följt den ekonomiska utvecklingen i samhället och under de senaste 15 åren har statsbidraget successivt urholkats.

Sju av åtta partier ställde sig positiva till höjda statsbidrag till funktionsrättsrörelsen.

Funktionsrätt Sverige – där RSMH är ett av nära 50 medlemsförbund – genomförde tidigare under våren utfrågningar av de åtta riksdagspartierna inför det kommande riksdagsvalet i höst.

Då ställdes frågan om hur partierna såg på en höjning av statsbidraget. Sju av åtta partier svarade att de ställde sig positiva till höjda statsbidrag till funktionsrättsrörelsen. Det åttonde partiet var regeringspartiet Socialdemokraterna – där socialminister Lena Hallengren var den som svarade på frågorna – som betonade, likt de andra sju partierna, funktionsrättsrörelsens viktiga roll i arbetet för ett bättre samhälle. Trots det ville hon inte utlova höjda statsbidrag.

Uträkningar visar att statsbidraget skulle behöva fördubblas för att överensstämma med den lönenivå som gällde vid revisionen år 2000. Funktionsrätt Sverige driver nu aktivt frågan och har dels gjort en uppvaktning på Socialdepartementet, dels gjort ett uttalande där följande krav fördes fram:

  • Direktiven skrivs om med det tydliga syftet att säkerställa delaktighet och inflytande i funktionshinderpolitiken för våra medlemsgrupper.
  • Bidraget säkras via inflationsuppräkning och kompensation för nya tillkommande organisationer.
  • Eventuellt nya regler värnar om organisationernas frihet att utforma sin verksamhet utan projekttvång, utan ökad statlig styrning och sänkt trygghet för medlemsförbunden.
  • Folkrörelsetanken med demokratiskt uppbyggda medlemsorganisationer värnas.

Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande RSMH

Krönika från Revansch nummer 2/2022

Text Barbro Hejdenberg Ronsten