”Höj ambitionen för psykisk hälsa, regeringen!”

RSMH vill att den nya visionen för psykisk hälsa och suicidprevention i Sverige skrivs om. Det krävs mer ambitiösa mål, prioriteringar och krav på samverkan med brukare och patienter för att lyckas med det som borde vara målet: en god psykisk hälsa för hela befolkningen.

Vi var många som såg fram emot den nya nationella strategin för psykisk hälsa som presenterades av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i september. Ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter. Äntligen skulle statens verksamheter tillsammans med civilsamhället få en gemensam vision för ökad psykisk hälsa, det är något som behövs. Tidigare initiativ och satsningar till trots har nämligen den psykiska ohälsan fortsatt öka i Sverige, inte minst bland unga.

Nu fanns det stora möjligheter att lära av tidigare misstag. Det fanns starkt stöd hos medborgarna eftersom psykisk ohälsa skapar ett stort lidande hos många. Nu var det läge att prioritera psykisk hälsa för alla och verksamma insatser mot suicid!

Tyvärr blir det problem redan med den övergripande visionen som presenteras i den strategiska planen ”Det handlar om livet”. Istället för att samhället ska garantera en god och jämlik hälsa i hela befolkning så skriver man att samhället ska främja en sådan utveckling. Samma passivitet återkommer i de fyra övergripande målen. Såhär skriver man i den strategiska planen:

  1. En förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen
  2. Färre liv förlorade i suicid
  3. Minskad ojämlikhet i psykisk ohälsa
  4. Minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd

Vi behöver återfå hoppet och tron på en välmående befolkning.

Det här är den ambition RSMH vill se:

  1. En god psykisk hälsa i hela befolkningen
  2. Inga liv förlorade i suicid
  3. Ingen ojämlikhet i psykisk ohälsa
  4. Inga negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd

Skillnaden är väsentlig. Vi behöver återfå hoppet och tron på en välmående befolkning för att kunna vända utvecklingen. Vi behöver svart på vitt veta att jämlik och jämställd hälsa för alla åldrar är målet Vi behöver veta att samhället arbetar för att personer med psykiatriska tillstånd inte ska drabbas av allvarliga, negativa konsekvenser vilket är läget idag, utan att det är de mänskliga rättigheterna som ska efterlevas.

I viss mån är den antagna strategin en bruttolista av allt som är viktigt, och där efterlyser RSMH ett tydligare fokus och klargörande prioriteringar. För att sedan gå från ord till handling krävs även ekonomiska resurser till insatserna.

RSMH efterlyser också en ökad strukturerad samverkan med patienter och brukare. Personer med olika erfarenheter av psykisk ohälsa behöver i högre grad vara delaktiga i beslutsfattande som berör personer med psykisk ohälsa. Både beslut som dagligen tas i vård och omsorg, och beslutsfattande på övergripande strategisk och politisk nivå. Regioner och kommuner måste bli bättre på att följa upp verksamheternas resultat ur ett brukarperspektiv. Fler patienter, brukare och anhöriga behöver vara med och utvärdera och förbättra verksamheternas kvalitet. Då kan vi gå från snack till verkstad – och en god psykisk hälsa i hela befolkningen!

Tore Hansson, förbundsordförande RSMH

Jenny Wetterling, intressepolitisk talesperson RSMH


Revanschs debattsidor publicerar argumenterande texter med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna och inte tidningens.

Foto RSMH och Revansch