Att skapa främjar vår återhämtning

Kreativt skapande främjar återhämtning. Det märker vi inom RSMH ofta. Det finns det otaliga exempel på bland lokalföreningarna runt om i landet. Om detta skriver RSMH:s förbundsordförande i en krönika.

”Återhämtning från allvarliga psykiska problem är möjlig och inte ovanlig. Människor med olika psykiatriska diagnoser: schizofreni, depression med mera har ofta återhämtat sig. Och deras återhämtning har inte enbart och alltid varit kopplad till specifika behandlingsinsatser. Tvärtom verkar återhämtningens vägar vara många och de hjälpande faktorerna oändliga till antalet. Och väg och verktyg är högst individuella.”

Det skriver Alain Topor och Kjell Broström i boken ”Vägen vidare – Verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa”, som gavs ut av RSMH 2007.

Medlemmar har gett ut diktsamlingar, biografier och skönlitterära texter.

Konst utövas i många RSMH-föreningar och det har också resulterat i återkommande och mycket uppskattade utställningar. Det anordnas också varje år konstkurser för medlemmar. Skrivande är också en vanlig aktivitet. Medlemmar har gett ut diktsamlingar, biografier och skönlitterära texter. Studiecirklar i kreativt skrivande är också återkommande.

Men det finns flera andra exempel på kreativa aktiviteter runt om i landet, som fotografering, vävning och trädgårdsodling. Det är ändå bara en liten del av allt som pågår i och i anslutning till föreningslokalerna.

Något som de medlemmar som ägnar sig åt skapande verksamheter ofta brukar framhålla är hur bra det är för deras mående och välbefinnande. En och annan har också uttryckt att det varit av stor betydelse för deras återhämtning.

Konstnärligt utövande reducerade halterna av stresshormonet kortisol i kroppen.

Det finns också forskning som stödjer det här. En brittisk studie som publicerades 2019 visade att konstnärligt utövande väsentligt reducerade halterna av stresshormonet kortisol i kroppen. Att dämpa stress är ytterst välgörande, vilket de flesta säkert håller med om.

Studien visade också att det varken krävdes tidigare erfarenheter av konstutövande eller någon särskild talang för att ha fördelar av att skapa. Effekten var densamma för alla. Det som måste lyftas fram i detta sammanhang är det ekonomiska. Få är de aktiviteter som går att bedriva utan att det kostar något.

Det behövs höjda bidrag till funktionsrättsrörelsen.

RSMH är beroende av de bidrag som årligen söks från staten, regionerna och kommunerna. Dessa bidrag har haft en tendens att minska eller i varje fall stå stilla under många år.

Det behövs höjda bidrag till funktionsrättsrörelsen på alla nivåer för att riksförbund, distriktsavdelningar och lokalföreningar ska kunna fortsätta bedriva verksamhet. En verksamhet som mer än något annat handlar om just medlemmars återhämtning.

Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande RSMH

Krönika från Revansch nummer 3/2022

Text Barbro Hejdenberg Ronsten